top of page

บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง 😊


ตัวชี้วัดหลักของ มาตรฐาน Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย ..

มาตรฐานแห่งการใช้ศาสตร์พระราชา ...

มาตรฐานแห่งราชอาณาจักรไทย

ชีวิตเราเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่ง ที่ต้องมีรากฐานที่มั่นคง

ความจำเป็นเรื่องการสร้างพื้นฐานจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงก่อนเป็นอันดับแรก

โดยใช้หลักทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง


1. ความสำเร็จแรก คือสามารถต่อสู้กับความอดอยากหิวโหยได้ มีความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือน และเป็นอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภค

2. ขั้นที่สองมีของใช้จำเป็น คือเครื่ออุปโภค รวมถึงปัจจัยการผลิตการผลิต สำหรับตัวเกษตรกรกรเช่น ปุ๋ย น้ำหมัก สารสมุนไพร

3. ขั้นที่สาม มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง รอดพ้นจากภัยพิบัติ ออกแบบและสร้างบ้านรวมถึงพื้นที่อยู่อาศัยให้อยู่ได้อย่างมั่นคง

4. ขั้นที่สี่ มีความร่มเย็น สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี โดยปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง มีป่าไม้กินได้ ป่าไม้ใช้สอย ป่าไม้ขนาดใหญ่ จะเกิดประโยชน์อย่างที่ ๔ คือ ความอุดมสมบูรณ์ อากาศที่ดี ความชุ่มชื่น มีสัตว์ป่า สมุนไพร อาหารตามธรรมชาติ

เมื่อมีรากฐานที่มั่นคงก็ถือว่าสำเร็จแม้จะเกิดความไม่แน่นอน ความเสี่ยงจากภัยต่างๆ ก็สามารถดำรงอยู่ได้

พื้นฐานมั่นคงก็สามารถพัฒนาสู่ขั้นก้าวหน้าได้

5. ความก้าวหน้าด้านจิตวิญญาณ คือ รู้จักบุญ บุญคุณ ความกตัญญู ต่อ บุพการี ครูอาจารย์ กตัญญูต่อแผ่นดิน น้ำ ป่า ไม่เบียดเบียนหรือทำร้ายเพื่อประโยชน์ส่วนตน

6. รู้จักทำทานแบ่งปัน เสียสละ เกื้อกูลผู้อื่น ยิ่งให้ไป ยิ่งได้มา แบ่งปันความรู้ และความสุขร่วมกัน

7. เก็บรักษาสิ่งต่างๆไว้เมื่อยามเกิดภัย เช่นเก็บรักษาอาหาร เมื่อยามภัยแล้ง น้ำท่วม ด้วยการแปรรูปโดยอาศัยภูมิปัญญา ที่ต้องเก็บรักษาไว้ร่วมกัน

8. ค้าขาย ด้วยคุณค่า จากการเพิ่มมูลค่า สามารถถ่ายทอดเรื่องราวดีๆที่ส่งผลต่อคนซื้อ ให้ผู้บริโภคกินอย่างมีจิตสำนึก ผ่านการสื่อสาร สร้างแบรนด์ ให้เกิดผลกระทบเชิงสังคม มิได้มุ้งเน้นแต่กำไรสูงสุด

9. สร้างเครือข่าย คือการไม่ได้ทำโดยลำพัง โดยทำงานร่วมกันด้วยความรักสามัคคี อาศัยกำลังจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมเพื่อให้เกิดพลังอำนาจในการทำกิจกรรมทุกๆอย่าง

เมื่อมีการพัมนาอย่างเป็นขั้นตอนเช่นนี้แล้ว ความสำเร็จจึงเกิดขึ้นตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ความพอมีพอกิน การได้พัฒนาคนและพัฒนาคน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ อย่างครบถ้วน ในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด อย่างยั่งยืน

ซึ่งในปัจจุบันแนวคิดการใช้มาตรฐาน Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย ได้แพร่หลายไปทุกๆภาคของไทย และในทุกๆภาคส่วน ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และสื่อต่างๆ เกิดภาคีเครือข่าย กลุ่มเกษตรภาคใต้ชื่อ ครอบครัว Earth Safe โดย ทำงานด้านการให้มาตรฐาน การตลาด และให้ความรู้ผู้บริโภค ส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สูง จนถึงท้องทะเล สร้างคนรุ่นใหม่ เกษตรกรรุ่นใหม่ นักธุรกิจรุ่นใหม่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในงานทำงานทั้งหมดคือการได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใช้ เป็นมาตรฐานแห่งการใช้ศาสตร์พระราชา และทำให้คนไทยได้เข้าใจด้วยการปฏิบัติจริง ซึ่งก็ตรงกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของสหประชาชาติ ทำให้ทั่วโลกได้ยอมรับในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Earth Safe จึงได้นำมาตรฐาน เผยแพร่ออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น มาเลเซีย ประเทศจีน และทั่วโลก เพื่อเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับและส่งออกได้ด้วยความเป็นไทย ไม่ต้องให้ต่างชาติมารับรองผลผลิต แต่ให้เขาได้เชื่อมั่น และศรัทธาในประเทศของเรา


Kommentare


Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

Follow Us

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page